Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1
ul. Idzikowskiego 2a
05-070 SULEJÓWEK
tel/fax 783-35-57
              783-35-58
sulzs1@wp.pl

 Strona główna

Kalendarz

Kronika

Galeria

 

Projekty

 

Projekt "GLOBE"
 

 
 Program GLOBE
Global Learning and Observations to Benefit the Environment (www.globe.gov)

"Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska). Badania komponentów środowiska ukazują Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów. Wyniki przesyłane są Internetem do bazy danych Programu, odpowiednie narzędzia umożliwiają ich wizualizację online (wykresy, mapy). Program GLOBE, dzięki sprawdzonym narzędziom i metodom dydaktycznym, to doskonała merytoryczna i metodyczna podstawa prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach nauczania, proponuje bowiem szkołom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska. Może byc również wykorzystany podczas indywidualnej pracy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie uczestniczący w programie i korzystający z jego efektów maja szansę podniesienie umiejętności w zakresie: zadawania pytań problemowych, zdobywanie nowej wiedzy oraz wyjaśniania zjawisk. Łatwiej jest im zrozumieć zasady prowadzenia badań naukowych i wyciągania wniosków na podstawie zebranych danych. Obserwacje i eksperymenty, pytania naukowe, pomiary ilościowe i jakościowe, metody interpretacji wyników rozwijają wyobraźnię i kreatywności uczniów. W programie możliwe jest zapoznanie uczniów z etapami procesu badawczego (uzyskiwania danych i ich wykorzystywania) ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność, jednorodność, powtarzalność oraz zasięg pomiarów istotne z punktu widzenia badań naukowych a rozwijające w uczniach umiejętności stawiania hipotez, zadawania pytań oraz zainteresowania naukowe. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi (GPS, Internet, sprzęt pomiarowy …) i technologii ICT oraz nowoczesny model nauczania przedmiotów przyrodniczych to gwarancja zainteresowania młodych ludzi procesem edukacyjnym i chętnego ich włączenia w działania z nim związane. Skoncentrowanie się w większym stopniu na przyjemnościach związanych z nauką (np. terenowe zajęcia praktyczne, wykorzystanie Internetu, nowoczesny sprzęt) powoduje zainteresowanie ucznia procesem przyswajania wiedzy a w konsekwencji nauczanym przedmiotem."


Uczniowie będą prowadzili szereg badań, które naukowcy opracowali w celu zbierania danych o Ziemi i jej całościowym funkcjonowaniu. Będą wykorzystywali urządzenia badawcze i własne zmysły do obserwacji środowiska w wielu miejscach znajdujących się w pobliżu szkoły. Będą zapisywali zebrane przez siebie dane, zapamiętywali je w stałej szkolnej bazie danych i przesyłali do Uczniowskiego Serwera Danych Programu GLOBE (naszej bazy danych).

Program GLOBE zawiera sześć głównych elementów edukacyjnych:
1. Wybór lokalnych obszarów i miejsc badawczych
2. Uważne i regularne wykonywanie pomiarów
3. Przekazywanie danych
4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych
5. Wykorzystywanie systemów Programu GLOBE w Internecie do pog³êbiania wiedzy i komunikacji
6. Promocja badań studentów

Więcej>>

www.globe.gov

 

 

      

Copyright © 2002-2017 Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku